Första skiss på Väven
Innan bygget påbörjades
Efter ett år gått av bygget på Väven
Två år
CAD över färdigt hus
Skiss av färdig Väven
Jonas Olsson, VD Balticgruppen AB
Jonas Olsson,
VD Balticgruppen AB
Kjetil T.Thorsen, arkitekt
Kjetil T. Thorsen,
Arkitekt Snøhetta
Thomas Persson, VD Balticgruppen byggproduktion
Thomas Persson,
VD Balticgruppen Byggproduktion AB
Bertil Hammarstedt, styrelseordförande
Bertil Hammarstedt,
Styrelseordförande Väven i Umeå AB
Rune Grasdal, arkitekt
Rune Grasdal,
Arkitekt Snøhetta
Krister Olsson
Krister Olsson,
Styrelseordförande Balticgruppen AB
Webcambild från bygget
Linjer
Väven
-viktigt landmärke för Umeå

En stad med ett rikt kulturliv är en välmående stad. Vi vill att Umeå ska må bra. Vi ser det därför som väsentligt att skapa en byggnad som kan rymma många av Umeås olika kulturverksamheter. Väven ger oss den möjligheten. Begreppet Väven skapades av norska Snøhetta, arkitektbyrån som ligger bakom byggnaden, och syftar på den väv av olika verksamheter som tillsammans utgör denna nya knutpunkt i staden. Väven består av två huskroppar med sammanlagt

Väven tidig skiss

25000 kvadratmeter lokalyta, som fördelas på både kulturella och kommersiella verksamheter. Huset beräknas stå färdigt våren 2014. Bygget av Väven drivs av bolaget Väven i Umeå AB, som ägs gemensamt och till lika delar av Balticgruppen AB och Umeå kommun. Väven.se är den plats på internet där Umeåbor och andra nyfikna kan följa med i, och få veta mer om, den omfattande process som bygget av Väven i Umeå innebär. Välkommen att följa med oss på resan från idé till färdigt hus!

Väven
- från ritning till färdigt hus

Med 25000 kvadratmeter lokalyta ska stora delar av Umeås kulturella verksamheter samlas under ett och samma tak. På dessa ytor kommer även hotell, restaurang, konferens och saluhall inrymmas. Byggandet av det nya kulturhuset är ett gigantiskt projekt som kommer att sätta stor prägel på staden och stärka Umeå som den självklara mötesplatsen i norr. Thomas Persson, VD för Balticgruppen Byggproduktion AB och projektchef för Väven, berättar om byggprocessen från A till Ö.

Thomas Persson porträtt

När de första ritningarna är klara, detaljplanen vunnit laga kraft och byggloven utfärdade börjar det omfattande arbetet med att få Umeås nya stolthet, Väven, på plats. På Balticgruppen Byggproduktion AB, som ansvarar för byggnationen, har man valt att successivt, bit för bit, köpa de olika byggtjänsterna på så kallade delentreprenader. – Det ger oss full kontroll över byggprocessen, förklarar Thomas Persson. Genom att inte släppa iväg hela bygget till en aktör, behåller vi uppsikten över både själva byggandet, hur det fortskrider och över budgeten.

1/4   Pil

I projektplanen för Väven är byggprocessen i dagsläget indelad i 13 stycken delentreprenader; från kajförstärkningar schakt och spontarbeten, via pålning och grundläggning, stomentreprenader, utvändig och invändig stomkomplettering, glasfasader, alla olika installationstekniker och fram till de avslutande utvändiga markarbetena. Hela förloppet, från förprojektering till färdig byggnad, är tänkt att ta knappt tre och ett halvt år. Och om allt går planenligt kommer den så kallade ”shell and core”-versionen av Väven att stå färdigt i april 2014. ”Shell and core” är en byggnadsterm som syftar på husets skal (stomme, tak och fasader) och kärna (viktig inre infrastruktur och funktioner som hissar och rulltrappor, grundläggande teknikinstallationer el, rör, luft och kyla samt stationära servicepaket wc mm), och som något förenklat innebär att man kan bygga färdigt ett hus utifrån dess viktigaste beståndsdelar, för att sedan fylla på med olika innehåll. I Vävens fall handlar detta innehåll om de olika hyresgästernas verksamheter och deras interiörer. – Hur hyresgästerna kommer vilja inreda och utforma lokalerna i detalj efter sina respektive behov, vet vi i dagsläget inte eftersom program och layoutarbetet för respektive hyresgäst Umeå Kommun (Kulturytor) och Balticgruppen (kommersiella lokaler och hotell) nyligen startat, säger Thomas Persson.

2/4 pilarpil aktiv

Men redan nu är det klart hur en del av ytorna ska disponeras. Väven består av två huskroppar som på tredje våningsplanet går ihop till en, och bildar en portal över Strandgatan. Huskroppen närmast älven, söder om Strandgatan, består av fyra höga våningar och kommer bland annat att rymma en så kallad ”black box” – en arena för konsert, konferens eller teater som kan ta emot 400 sittande eller ca 1000 stående besökare. Byggnadens närmast Storgatan inrymmer på planen 1-4 de ca 15000 kvadratmeter yta som Umeå kommun disponerar för sina respektive verksamheter – det som i nuläget går under benämningen kulturplan eller kulturytor. Där finns även en inglasad saluhall i direkt angränsning till Stora Hotellet och access på gatuplan till Storgatan. Från plan 5 och uppåt planeras hotell, konferens och restaurang.

Upphandling med olika aktörer och projektering för respektive delentreprenad sker parallellt med det pågående byggarbetet. Det som Thomas Persson kallar kärnan i projekteringsgruppen är redan upphandlad och klar. Där återfinns arkitektbyråerna Snøhetta och White, samt konsultföretagen Tyréns, Sweco och Ramböll.

3/4

Inom kort påbörjas upphandlingarna för stommar och fasader. Inte minst det senare kommer att bli spännande, med tanke på de speciella glasfasader med fasförskjutningar som arkitekterna på Snøhetta ritat i vitt och svart med inspiration från Umeås stolta symbol – björken. (Se ansvarige arkitekten Kjetil T. Thorsen berätta mer om det kreativa arbetet med att skapa Väven – här (länk till filmen).) – Det är ett jättestort glasjobb, understryker Thomas Persson, och tillägger att det inte finns många företag i Europa som klarar av att leverera glasfasader av den här kalibern. Tusentals ritningar, minst tretton delentreprenader och drygt tre års arbete kräver förstås sitt beskärda mått av både planering och arbetskraft. Och ett bygge av den här storleken kräver också sitt utrymme i staden. För att i möjligaste mån undvika att påverka Umeås stadstrafik i allt för stor utsträckning har man valt att stänga av Strandgatan och dirigerar där all byggenomfartstrafik. Där kommer byggtransporter och maskiner att färdas, för att nå fram till byggarbetsplatsen och den materialupplagsplats som är placerad väster om byggarbetsplatsen strax nedanför Tullkammaren. Och byggjobbarna själva då – var ska de husera? – Byggararbetarna kommer att ha sin etablering souterrängplanet i Tullkammaren – där inreds lokaler för kontor, omklädning, konferens och fika.

4/4  
Hengshui Haijiang Filter Press Group Co., Ltd.Filter Press and Filter Plate and Filter Press Accessories

Följ med på en
unik resa!

Besök väven.se med din dator

Väven bild